nieuwbouwwoning VM

bouwen van een nieuwbouwwoning , 2016